خدمات فنی


فزایش نرخ موفقیت با ما

ارزیابی های انجام شده و راه حل ارائه شده در قالب گزارش کاملی شامل وضعیت فعلی کارخانه و فیلتر به همراه دیاگرام ها و نتایج اندازه گیری های انجام شده ارائه می شود. این گزارش و راه کارهای ارائه شده درآن می تواند توسط گروه تعمیرات شرکت شایان طرح و یا گروه تعمیرات خود کارخانه مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی های انجام شده و راه حل ارائه شده در قالب گزارش کاملی شامل وضعیت فعلی کارخانه و فیلتر به همراه دیاگرام ها و نتایج اندازه گیری های انجام شده ارائه می شود. این گزارش و راه کارهای ارائه شده درآن می تواند توسط گروه تعمیرات شرکت شایان طرح و یا گروه تعمیرات خود کارخانه مورد استفاده قرار گیرد.


میزان موفقیت خود را با خدمات ما افزایش دهید

همراهی ما به تامین تجهیزات و خدمات محدود نخواهد بود. ما در کلیه مراحل از طرح کلی طراحی (GA)، طراحی فیلتر، نصب و راه اندازی در کنار شما خواهیم بود. اعتقاد ما به برقراری ارتباط پایدار بلند مدت با کارفرمایان می باشد. ما معتقدیم که این نگرش به یک رابطه برد-برد منجر خواهد شد و در این رابطه هیچ تردیدی نداریم.

فارسی